Vilkår og betingelser

VERSJON 3. MAI 2022

1. LEVERING AV TJENESTER

Nordic Legal Entity Identifier AB, org.nr. 556708-1699, et svensk selskap med begrenset ansvar («NordLEI»), er en akkreditert Local Operating Unit («LOU»; lokal driftsenhet) i Global Legal Entity Identifier System (GLEIS; globalt identifikatorsystem for juridiske enheter) og leverandør av LEI-tjenester til sine kunder («brukerne»).

GLEIS overvåkes og støttes av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

NordLEI tilbyr LEI-tjenester på nettstedet www.nordlei.org og registrerer nødvendige referansedata for juridiske enheter («LE-RD») for en LEI. I tillegg oppbevarer NordLEI brukerakkreditiver samt kontakt- og faktureringsdata i tilknytning til den direkte relasjonen til brukeren.

Ved å samtykke til de foreliggende vilkårene og betingelsene godtar brukeren behandling av eventuelle personopplysninger som stipulert i NordLEIs personvernpolicy www.nordlei.org/privacy-policy («personvernpolicyen»). Personvernpolicyen regulerer NordLEIs håndtering og bruk av personopplysninger samt beskytter brukerintegriteten under benyttelse av NordLEIs tjenester.

2. SELSKAPSGJENNOMGANG OG LEI-ANVENDELIGHET

En enhets rett til å søke om og motta en LEI er bredt definert i anbefaling 8 i LOU-prinsippene, som kan ses på www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf. I de fleste tilfellene vil selskapsgjennomgangen for en juridisk enhet som er registrert i et lokalt foretaksregister (eller tilsvarende), være ukomplisert og gjøre bruk av offentlige kilder. Imidlertid vil det være noen enheter som ønsker å søke om en LEI, og som ikke har en separat juridisk personlighet i henhold til reglene og lovene i den aktuelle jurisdiksjonen. Disse enhetene kan likevel bli godkjent som bruker dersom de oppfyller vilkårene for å delta som finansielle motparter som må rapportere sine transaksjoner (i henhold til EMIR, Dodd-Frank Act eller tilsvarende lovgivning). Det kan f.eks. være enkeltstående innehavere, trusts eller registrerte fellesforetak som kan gjennomføre uavhengige finansielle transaksjoner og er kvalifisert til å motta en LEI.

3. BRUKERENS FORPLIKTELSER

Brukeren er ansvarlig for at LE-RD er nøyaktig. Dette gjelder enten brukeren søker på egne vegne eller for en tilknyttet enhet, eller dersom brukeren fungerer som representant/fullmektig. Brukeren garanterer at de overførte dataene er korrekte og relevante innenfor rammen av LEI-registreringsprosessen. NordLEI forbeholder seg retten til å be om ytterligere dokumentasjon.

Brukeren er forpliktet til å gjøre NordLEI kjent med eventuelle endringer av en registrert enhet. Dette vil i sin tur vil gjøre det nødvendig å endre LE-RD – hendelse for juridisk enhet som definert i GLEIS («hendelser for juridisk enhet»). Vedlegg 1 i de foreliggende vilkårene og betingelsene inneholder en del illustrerende og veiledende eksempler www.nordlei.org/terms-and-conditions-appendix-1. Dette bør gjøres kontinuerlig og ved årlig fornyelse og gjennomgang av LE-RD. NordLEI kan bli nødt til å endre LE-RD grunnet lov eller interne LOU-kontrollregler.

Brukeren skal kontrollere at LEI-søknaden er unik, og er kjent med at hver juridisk enhet bare kan få én (1) LEI – dvs. at det er forbudt å be om en ekstra LEI både for NordLEI og en hvilken som helst annen LOU. Dersom selskapsgjennomgangen skulle avdekke at en annen LEI er registrert (eller venter på å bli godkjent), vil brukerens forespørsel bli avvist. I alle tilfeller vil det bli ilagt gebyrer for en første LEI-søknad for å dekke NordLEIs anstrengelser.

Brukeren skal levere og gjennomgå LE-RD minst én gang i året.

Brukerens LE-RD kan bestrides av en tredjepart. I slike tilfeller er brukeren forpliktet til umiddelbart å støtte og gi NordLEI eventuelle forespurte dokumenter samt utføre andre handlinger, slik at NordLEI i sin tur kan oppfylle sine tjenestenivåforpliktelser overfor GLEIF.

Brukeren er kjent med at utstedelse av en LEI og årlig fornyelse/gjennomgang av en LEI er underlagt kravene etablert av GLEIF.

Brukeren skal betale i tide for fornyelse av LEI-en.

Brukeren er kjent med at GLEIF forbeholder seg retten til å be om at en LEI overføres til en annen LOU.

Brukeren er kjent med at tilknyttede LEI(er) under brukerkontoen kan være gjenstand for overføring til NordLEI eller annen samarbeidende LOU for å oppfylle fremtidig fornyelse.

4. PRISSETTING OG FAKTURERING

NordLEI vil legge til grunn og ilegge klientene standardgebyrene som stipulert nedenfor.

Prisen på den første utstedelsen av LEI eller årlig fornyelse publiseres på siden for prissetting, www.nordlei.org/support-pricing, og vil kunne betales umiddelbart etter at brukeren har registrert en ordre. NordLEI vil holde en ubetalt ordre åpen inntil betaling er mottatt eller ordren utløper som følge av manglende betaling. NordLEI vil bare sende ordrebekreftelser og kvitteringer som PDF-dokumenter til brukeren via e-post.

NordLEI vil ikke utstede eller fornye en LEI før betaling er mottatt.

NordLEI vil ilegge MVA i samsvar med svenske MVA-regler for levering av tjenester i Sverige, til EU-land og til resten av verden. NordLEI vil bruke MVA-nummeret og faktureringsdataene til den betalende enheten («betaleren») som brukeren har registrert, og som kan være forskjellig fra brukeren. NordLEI vil ikke levere ytterligere skattesertifikater, MVA-forespørsler e.l.

Dersom betaleren registreres i et EU-land, vil NordLEI treffe rimelige tiltak for å validere at MVA-nummeret eksisterer og er gyldig. Dersom brukeren ikke oppgir MVA-nummer i et EU-land på registreringstidspunktet, vil NordLEI holde tilbake og innkreve full svensk MVA etter betaling (per i dag 25 %). Dersom brukeren oppgir et gyldig MVA-nummer i et EU-land, må betaleren oppgi MVA lokalt i henhold til det såkalte selvkostprinsippet. Ordrebekreftelsen og kvitteringen vil inneholde all nødvendig MVA-informasjon for et EU-land.

Brukeren samtykker til at ordrebekreftelser og kvitteringer overføres elektronisk på egne vegne og på vegne av eventuelle fakturamottakere som brukeren registrerer på NordLEIs nettsted.

Betaleren skal remittere betaling med kort eller kredittoverføring i henhold til mottatt(e) ordrebekreftelse(r) for ikke å forsinke utstedelse eller fornyelse av LEI, og betaleren kan velge å betale hvilke som helst av beløpene i hvilke som helst av valutaene vist på www.nordlei.org/support-pricing. Full betaling er definert som nettobeløpet remittert til NordLEI etter eventuelle skatter, avsenders bankgebyrer, FX-kommisjoner og servicegebyrer fra mellombanker.

Dersom NordLEI ikke har mottatt full og rask betaling i henhold til ordrebekreftelsen, forbeholder NordLEI seg retten til å kansellere ordren.

NordLEI kan gjennomgå gebyrplanen og etter forgodtbefinnende fastsette/publisere nye gebyrer.

5. NORDLEIS FORPLIKTELSER

NordLEI validerer LE-RD oppgitt av brukeren. Dette innebærer kontroll av at den ansøkende enheten eksisterer i offentlig tilgjengelige kilder, f.eks. foretaksregistere, offentlige hjemmesider og offisielle dokumenter.

Dersom søknaden er ufullstendig og det ikke finnes offentlig tilgjengelige kilder, vil NordLEI vil kontakte brukeren og be om ytterligere informasjon for å kunne bekrefte enhetens validitet.

NordLEI vil treffe rimelige tiltak for å forvisse seg om at ingen LEI tidligere er utstedt av en annen LOU for samme enhet.

Den juridiske enheten har rett til å be om at dens LEI overføres til en annen, spesifikk LOU, og/eller tillate en annen LOU å be om slik overførsel på sine vegne.

Etter at LEI-valideringen av hendelser for juridiske enheter er fullført, oppdateres LE-RD innen avtalt frist for å kunne bestride behandling i henhold til gjeldende tjenestenivåavtale mellom GLEIF og LOU-en.

Dersom brukerens LE-RD bestrides av en tredjepart, vil NordLEI informere brukeren og validere bestridelsen. Bestridelsen kan aksepteres og publiseres, korrigeres og publiseres eller avvises.

6. OFFENTLIG INFORMASJON

Brukeren samtykker til at alle offentlige og private referansedata som er registrert og mottatt av NordLEI som et ledd i registreringen og selskapsgjennomgangen, umiddelbart kan publiseres og bli søkbare på NordLEIs og GLEIFs nettsteder.

Dersom en representant for en enhet finner feilaktig eller ulovlig informasjon i NordLEIs offentlig tilgjengelige data, kontakt support@nordlei.org for å få startet en granskning.

7. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Avtalen som reguleres av de foreliggende vilkårene og betingelsene, skal være virksom inntil enten brukeren eller NordLEI oppløses eller på annet vis innstiller virksomheten (enten fullstendig eller i form av en LOU). Parten som sier opp avtalen, skal sende skriftlig varsel om dette. Oppsigelsen skal effektueres etter at den er bekreftet mottatt av den andre parten.

Oppsigelse skal være mulig dersom (i) brukerens LEI overføres til en annen LOU eller til GLEIF, dersom (ii) brukeren oppgir sin status som juridisk enhet med en LEI, eller dersom (iii) LEI-en opphører fordi brukeren ikke oppfyller kravene i tilknytning til fornyelse.

Oppsigelse med umiddelbar virkning er mulig dersom det (i) foreligger alvorlig eller gjentatt uopprettelig brudd på kontraktsforpliktelsene, eller bruddet nektes opprettet til tross for en rimelig tidsfrist, eller dersom (ii) hovedavtalen mellom NordLEI og GLEIF sies opp (NordLEI skal ikke ha erstatningsansvar for eventuelle skader forårsaket av denne oppsigelsen).

8. GENERELT

NordLEIs refusjonspolicy kan ses på www.nordlei.org/refund-policy.

De foreliggende vilkårene og betingelsene kan når som helst bli oppdatert. Eventuelle endringer vil bli kommunisert til brukeren når han/hun logger inn på NordLEIs nettsted. Brukerne av NordLEIs tjenester er forpliktet i henhold til lov av de foreliggende vilkårene og betingelsene.

De foreliggende vilkårene og betingelsene inkludert eventuelle vedlegg skal utferdiges på engelsk. Dersom det foreligger meningsforskjell mellom originalversjonen på engelsk og eventuelle oversettelser, skal originalversjonen på engelsk gjelde. Eventuelle merknader til de foreliggende vilkårene og betingelsene skal gis på engelsk.

Tjenestene levert av NordLEI reguleres av svenske lover, og eventuelle juridiske prosedyrer vil utelukkende føres for svenske domstoler.