Vilkår og betingelser

VERSJON 22. SEPTEMBER 2021
1. TJENESTELEVERING

Nordic Legal Entity Identifier AB, org. nr 556708-1699, (NordLEI) er et svensk aksjeselskap og godkjent LOU (Legal Operating Unit) av Global Legal Entity Identifier System (GLEIS), samt leverandør av LEI-tjenester til registrerte kunder i Norden og Baltikum.

NordLEI vil utføre LEI-registreringer og vedlikehold via NordLEIs nettportal (www.nordlei.org) og/eller masseoverføringstjenester. NordLEI-portalen og -masseoverføring oppfyller alle obligatoriske områder (referansedata) som kreves for LEI-registrering. NordLEI vedlikeholder også brukerkontoer og faktureringsdata knyttet til kundeforbindelsen.

Vår personvernpolicy inneholder informasjon om hvordan vi håndterer og bruker personopplysninger og hvordan vi beskytter din integritet når du bruker tjenestene våre. Ved å godta disse vilkårene, godkjenner du behandlingen av personopplysninger som beskrevet i vår personvernpolicy.

Hvis det finnes betydningsforskjeller mellom den engelske originalversjonen og oversettelsen av disse brukerbetingelsene, er det den engelske originalversjonen som skal gjelde.

2. PRISSETTING OG FAKTURERING

NordLEI bruker og fakturerer kundene i henhold til følgende standardavgifter.

Prisen for den første LEI-registreringen eller en årlig LEI-fornyelse gjennom NordLEI vises på siden med prisinformasjon www.nordlei.org/support-pricing og skal betales umiddelbart etter at brukeren har registrert en bestilling. NordLEI holder en ubetalt bestilling åpen i maksimalt 30 dager. Deretter regnes bestillingen som utløpt. NordLEI sender bestillingsbekreftelser og kvitteringer kun som PDF-dokument i e-post til brukerne. Før vedlikeholdsperioden på 12 måneder løper ut, kontakter NordLEI brukeren for å minne om at LEI-registreringen må fornyes.

Hvis LEI-koden ikke vedlikeholdes, vil den utløpe og ikke lenger være gyldig for forskriftsmessig rapportering og tilsvarende. Den 24. oktober 2014 klargjorde den europeiske tilsynsmyndigheten ESMA at LEI-koder som ikke fornyes og vedlikeholdes, ikke vil bli akseptert for transaksjonsrapporteringsformål i henhold til EMIR.

NordLEI vil fakturere merverdiavgift om det er foreskrevet, i henhold til svenske merverdiavgiftsregler som gjelder for tjenester i Sverige, EU og for resten av verden. NordLEI vil stole på merverdiavgiftsnummeret og faktureringsdataene for betalingsparten («betaleren») som brukeren har registrert, som kan skille seg fra LEI-innehaveren. NordLEI vil ikke framsette andre skattebevis, merverdiavgiftsspørsmål eller liknende.

Hvis betaleren er registrert i et EU-land, vil NordLEI gjøre rimelige undersøkelser for å finne ut om EU-merverdiavgiftsnummeret eksisterer og er gyldig. Hvis brukeren ikke kan oppgi et EU-merverdiavgiftsnummer ved registreringen, kommer NordLEI til å holde tilbake og kreve full svensk merverdiavgift ved betalingen, for tiden 25 %. Hvis brukeren kan oppgi et gyldig EU-merverdiavgiftsnummer, er brukeren ansvarlig for å deklarere merverdiavgift lokalt i henhold til prinsippet for omvendt avgiftsplikt (Reverse Charge principle). Ordrebekreftelsen og kvitteringen inneholder all nødvendig informasjon om EU-merverdiavgiften.

Brukeren godkjenner elektronisk overføring av ordrebekreftelser og kvitteringer på vegne av seg selv og for alle fakturamottakere som brukeren registrerer i NordLEI-portalen eller i masseprosessen.

Betaleren skal betale umiddelbart i henhold til mottatte ordrebekreftelser slik at LEI-utstedelsen eller -fornyelsen ikke forsinkes. Betaleren kan velge å betale i en av følgende valutaer: USD, EUR, SEK, DKK, GBP eller NOK. For å unngå misforståelser defineres «fullstendig betaling» som nettobeløpet som overføres til NordLEI etter eventuelle skatter, avsenderens bankavgifter, valutakommisjoner og interbankavgifter.

Hvis NordLEI ikke har mottatt full betaling i henhold til ordrebekreftelsen, forbeholder NordLEI seg retten til å slette bestillingen.

Alle ordrebekreftelser og kvitteringer sendes av NordLEI som PDF-dokumenter via e-post. Kvitteringene inneholder faktureringsdata og opplysninger som brukeren har oppgitt ved registreringen i NordLEI-portalen eller i masseprosessmalen.

NordLEI evaluerer hvert år prissettingsmodellen og forbeholder seg retten til å fastsette nye avgifter uten varsel.

3. AKTSOMHETSKRAV OG LEI-ANVENDELIGHET

Retten til å søke om og motta en LEI-kode er i store trekk beskrevet i anbefaling 8 i LOU-prinsippene, som finnes her http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf. I de fleste tilfellene vil prosessen med selskapsgjennomgangen for en enhet som er registrert i et lokalt handelsregister (eller tilsvarende), være enkel ved hjelp av offentlige kilder. Det vil derimot finnes enheter som ønsker å søke om LEI-kode, men som ikke har en separat juridisk enhet i overensstemmelse med reglene og bestemmelsene i den aktuelle jurisdiksjonen. Disse kan få tillatelse som separate LEI-innehavere hvis de oppfyller betingelsene for å delta som finansielle motparter, som kreves for å rapportere sine transaksjoner(iht. EMIR, Dodd-Frank Act eller liknende lovgivning) f.eks. fond, statlige myndigheter og kommuner som kan inngå uavhengige finansielle transaksjoner, og som har rett til å motta en LEI-kode.

4. BRUKERENS ANSVAR

Brukeren har ansvaret for referansedataenes riktighet. Dette gjelder uansett om brukeren søker på egne vegne, for et konsernselskap eller i rollen som agent. Ved overføringen av referansedata garanterer brukeren at dataene er riktige og i samsvar med LEI-registreringsprosessen.

Brukeren som utfører søknaden, garanterer at han/hun er en autorisert representant for den registrerte enheten, enten i brukerens rolle som ansatt eller tjenesteperson i selskapet, eller agerer på vegne av konsernselskapet (såkalt primærregistrering). I spesielle tilfeller kan det være nødvendig for NordLEI å kreve ytterligere dokumentasjon.

For agenter og representanter som utfører registrering for en tredjepartsenhet (såkalt assistert registrering), skal det finnes korrekt dokumentasjon i form av f.eks. fullmakt, generelle vilkår eller tilsvarende. Brukeren garanterer at de har slik dokumentasjon når de søker om LEI-kode i NordLEI-portalen og/eller masseprosessen. Ved behov har NordLEI rett til å kreve ytterligere dokumentasjon.

NordLEI forbeholder seg retten til å kreve ytterligere skriftlig/skannet informasjon av LEI-søkeren (brukeren), f.eks. innhente dokumentasjon som bekrefter at tredjepart som utfører registrering for en enhet, er autorisert.

Brukeren skal gjøre NordLEI oppmerksom på endringer som utføres for en registrert enhet, som gjør det nødvendig å endre LEI-referansedataene pga. en konsernhandling, f.eks. en fusjon, avvikling, ervervelse eller andre innarbeidingsendringer, som har faktisk eller potensiell innvirkning på LEI-koden og/eller LE-RD. Dette bør gjøres løpende og i forbindelse med årlige vedlikehold og nye godkjenninger av LEI-referansedata. På grunn av bindende lov eller interne LOU-kontroller kan det bli nødvendig for NordLEI å endre LE-RD.

Brukeren skal sørge for at LEI-søknaden er unik, og skal være oppmerksom på at hver juridisk enhet bare kan inneha én (1) LEI-kode, det vil si at det er forbudt å søke om en andre LEI-kode hos NordLEI eller hos andre LOU. Hvis aktsomhetsprosessen påviser at en andre LEI-kode er registrert (eller er i ferd med å bli registrert), vil brukerens søknad bli avvist. Avgiftene for en første LEI-søknad vil likevel bli innkrevd for å dekke NordLEIs kostnader.

All informasjon som gis, og søknader og forespørsler som sendes til NordLEI, må sendes av den juridiske enhetens autoriserte undertegnere, og den må være datert og underskrevet.

Brukeren skal revidere LE-RD minst én gang i året for å kontrollere at den er korrekt.

Brukere er oppmerksom på at utstedelsen av LEI-koden og den årlige fornyelsen er gjenstand for krav som stilles av GLEIF.

Brukeren skal gjøre en årlig betaling for forlengelse og fornyelse av LEI-koden.

Brukeren er oppmerksom på at GLEIF forbeholder seg retten til å anmode om at LEI-koden overføres til en annen LOU.

Brukeren er oppmerksom på at det på grunn av bindende lovgivning eller interne LOU-kontroller kan bli nødvendig for NordLEI å endre LE-RD.

5. NORDLEIs ANSVAR

NordLEI skal bekrefte at referansedata fra brukeren er fullstendig. Det betyr å kontrollere at enheten som søker faktisk eksisterer, ved å søke i offentlig tilgjengelige kilder, for eksempel foretaksregistre, offentlige hjemmesider og offisielle dokumenter.

NordLEI skal kontakte brukeren ved ufullstendige søknader eller for å be om ytterligere informasjon for å bekrefte at enheten eksisterer, når offentlig tilgjengelige kilder ikke er tilstrekkelige.

NordLEI skal gjøre rimelige anstrengelser for å sikre at ingen annen LOU tidligere har utstedt en annen LEI-kode for den samme enheten.

Den juridiske enheten har rett til å be om overføring av sin LEI-kode til en annen LOU (valgt av enheten), og/eller tillate en annen LOU å anmode om en slik overføring på sine vegne. Det tas ikke ut avgifter ved en slik overføring.

En tredjepart kan fremme protest mot din LE-RD. I slike tilfeller vil NordLEI informere brukeren og vurdere protesten. Protesten kan aksepteres og publiseres, korrigeres og publiseres, eller avvises.

6. OFFENTLIG INFORMASJON

Den som søker om eller avhender LEI, godkjenner at alle offentlige referansedata som samles inn og tas imot av NordLEI som en del av registrerings- og aktsomhetsprosessen, umiddelbart vil bli publisert og søkbar på NordLEIs og GLEIFs respektive nettsteder.

Hvis en representant for en enhet finner feil i NordLEIs offentlige data, ber vi om å få beskjed om dette i en e-post til support@nordlei.org for å starte en forespørsel om å rette feil i data.

7. AVTALENS VARIGHET OG OPPSIGELSE

Avtalen som reguleres av disse brukervilkårene, er gyldig til enten brukeren eller NordLEI avvikles eller på annen måte opphører å eksistere (enten helt som juridisk enhet eller som en LOU). Melding om oppsigelse skal leveres skriftlig av den parten som vil avslutte avtalen, til den andre parten.

Oppsigelse skal være mulig (i) ved en overføring av brukerens LEI-kode til en annen LOU eller til GLEIF, (ii) hvis brukeren gir avkall på sin status som jurdisk enhet med en LEI-kode, (iii) hvis brukeren mister sin LEI-kode på grunn av at han/hun ikke oppfyller kravene i forbindelse med en ny validering.

Oppsigelse med umiddelbar virkning er mulig ved (i) alvorlig eller gjentatt overtredelse av avtalemessige plikter som ikke kan rettes eller hvis retting har blitt avvist, eller (ii) hvis hovedavtalen mellom NordLEI og GLEIF avsluttes (NordLEI har ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår ved en slik avslutning).

8. GENERELT

NordLEIs tilbakebetalingspolicy finner du her www.nordlei.org/refund-policy.

Disse vilkårene kan oppdateres uten varsel. Vesentlige endringer vil bli kommunisert på NordLEIs nettsted, i nyhetsdelen. Brukere av NordLEIs tjenester plikter alltid å følge disse brukervilkårene.

Disse brukervilkårene sammen med eventuelle bilag skal inngås på engelsk. Hvis det finnes betydningsforskjeller mellom den engelske originalversjonen og oversettelsen, er det den engelske versjonen som skal gjelde. Alle meldinger som gjelder disse brukervilkårene skal være på engelsk.

Tjenestene som leveres av NordLEI reguleres av svensk lov, og eventuelle søksmål skjer i svensk domstol.