Vilkår og betingelser - VEDLEGG 1

Hendelse for juridisk enhet Definisjon
absorpsjon Absorpsjon er en form for fusjon av to eller flere selskaper til et «eksisterende selskap». Ved absorpsjon består bare ett selskap – alle de andre selskapene mister sin identitet.
endring av juridisk navn endring av den juridiske enhetens juridiske navn
endring av handels-/virksomhetsnavn endring av den juridiske enhetens handels-/forretningsnavn
endring av juridisk adresse endring av den juridiske enhetens juridiske adresse.
endring av hovedkontorets adresse endring av adressen til den juridiske enhetens hovedkontor
endring av juridisk form endring av enhetens juridiske form
fusjoner og oppkjøp konsolidering av juridiske enheter eller aktiva gjennom ulike typer finansielle transaksjoner – inkludert fusjoner, oppkjøp, konsolideringer, anbudstilbud, kjøp av aktiva og administrering av oppkjøp
fisjoner og biprodukter/-effekter Distribusjon av verdipapirer utstedt av en annen juridisk enhet. De distribuerte verdipapirene kan enten stamme fra en nylig opprettet eller eksisterende juridisk enhet. Det kan f.eks. dreie seg om et biprodukt / en bieffekt, en fisjon, en splittelse eller en avhending.
oppkjøp av en internasjonal avdeling Den juridiske enheten kjøper en internasjonal avdeling.
omdanning av en internasjonal avdeling til et datterselskap overføring av den juridiske enhetens aktiva og økonomiske forpliktelser i forhold til en internasjonal avdeling til det nye datterselskapet i bytte mot overføring av verdipapirer som representerer kapitalen til det mottakende datterselskapet
omdanning av et datterselskap til en internasjonal avdeling overføring av et datterselskaps aktiva og økonomiske forpliktelser til en internasjonal avdeling i bytte mot overføring av verdipapirer fra den juridiske enheten som avdelingen tilhører, og som representerer kapitalen til den internasjonale mottakende avdelingen
Paraplyfondet endrer struktur til et enkeltfond endring av juridisk form fra en fondsstruktur med ett eller flere underfond/delfond til en fondsstruktur uten underfond/delfond
konkurs Juridisk status for en juridisk enhet som ikke kan betale sine kreditorer. Konkurs involverer normalt en formell rettslig kjennelse. Verdipapirer kan bli verdiløse.
likvidasjon Distribusjon av kontanter, aktiva eller begge deler tilhørende en juridisk enhet. Gjeld kan betales etter prioritet basert på foretrukne krav på aktiva som spesifisert av det aktuelle verdipapiret.
gjeldsordning en prosedyre som gjør det mulig for en juridisk enhet å betale bare en del av beløpet den skylder kreditorene, eller å komme til en annen ordning med kreditorene med hensyn til betaling av gjelden
insolvens et påbud / en kjennelse fra en domstol, en instans eller en tilsynsmyndighet som har relevant domsmyndighet, oppnevning av en bobestyrer i konkurs eller tilsvarende embetsperson for en part ved enhver form for manglende betalingsevne, ny gjeldsberegning, oppstilling av aktiva og økonomiske forpliktelser eller tilsvarende prosedyrer, eller ved avvikling/likvidasjon av disses respektive virksomhet
oppløsning av en enhet, inkludert internasjonale avdelinger og datterselskaper (i) et frivillig opphør av virksomheten , (ii) en generell tildeling til fordel for den juridiske enhetens kreditorer eller (iii) en hvilken som helst annen likvidasjon, oppløsning eller avvikling av den juridiske enheten (bortsett fra en likviditetshendelse), enten frivillig eller ufrivillig
oppdelinger (for eventuelle gjenværende enheter og eventuelle nye juridiske enheter som dannes som en konsekvens av vilkårene for oppdelingen) En oppdeling er en selskapshandling der et enkeltselskap splittes i to eller flere uavhengige, separat administrerte selskaper. Reguleringsinstanser kan også beordre splittelse av selskaper av antitrust-årsaker.